กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชลธิชา จันทร์ศรีเปรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0931354828
อีเมล์ : momo@takesa1.go.th