กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภารัตน์ มั่นคง
ครู คศ.2