หมากเขียว
หมากเขียว

ชื่อพื้นเมือง:    หมากเขียวปาล์มหมาก  ,  หมากฝรั่ง  ,  หมากพร้าว

ชื่อวิทยาศาสตร์  :     Ptychospermamacarthuri( R.Br)Blume

ชื่อวงศ์  :     PALMAE

ชื่อสามัญ:     Mac Arthur palm

ประโยชน์:     ปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้สกัดเป็นน้ำมัน