สิบสองปันนา
สิบสองปันนา

ชื่อพื้นเมือง:   สิบสองปันนา, ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Phoenixloureiroi Kunth

ชื่อวงศ์                      :   ARECACEAE

ชื่อสามัญ                  :    Dwarf date palm

ประโยชน์                :    ปลูกเป็นไม้ประดับ