ตะโก
ตะโก

ชื่อพื้นเมือง:    ตะโก ,ตะโกนา (ทั่วไป) ,โก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นางัว (นครราชสีมา), มะโก (ภาคเหนือ), มะถ่านไฟผี (เชียงใหม่)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :    DiospyroshasseltiiZoll

ชื่อวงศ์  :     EBENACEAE

ชื่อสามัญ :     -

ประโยชน์ :     ราก   แก้บวม พยาธิ แก้ฝีเปื่อยพุพอง

 ดอก ผล   แก้บวม พยาธิ