แผนการจัดการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์

โครงการประกอบรายวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์

ประจำปีการศึกษา   2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โรงเรียนชูวิชาราษฎร์   จังหวัดตาก

1.        ชื่อโครงการ     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน   รหัสวิชา ค 16101 

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

2.        ลักษณะของโครงการ       โครงการต่อเนื่อง

3.      สนองนโยบาย/จุดเน้น/มาตรฐาน

-            กลยุทธ์  สพฐ.ข้อที่ 2

-             จุดเน้น  สพฐ.  ส่วนที่ 1 ด้านผู้เรียน  ข้อที่  1,2

-            กลยุทย์โรงเรียน  ข้อที่ 2

-            มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านผู้เรียน(มฐ.ที่2 ข้อ 2.4  มฐ.ที่ 3ข้อ 3.3;3.4

4.        ผู้รับผิดชอบ     นางจันทรี   ชัยแก้ว

5.      หลักการและเหตุผล

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์(พื้นฐาน) รหัสวิชา ค16101 หน่วยการเรียนรู้ที่  34/2  มุ่งมั่นผล  เรื่อง  การหาพิกัดของต้นไม้ ระดับชั้นประถมปีที่ 6 บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนองค์ประกอบที่ 1 ลำดับการเรียนรู้ที่ 5 และองค์ประกาอบที่ 5 ลำดับการเรียนรู้ที่ (1) 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เกิดความรัก เห็นคุณค่า และตระหนักในความสำคัญของพรรณไม้แต่ละต้นในโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณไม้ตลอดไป

6.      วัตถุประสงค์

1.        เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนผังพิกัดพรรณไม้

2.        เพื่อฝึกทักษะในการเขียนคู่อันดันและกราฟ

3.        เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักเรียน

7.      เป้าหมาย

7.1 ด้านปริมาณ

           - นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนผังพิกัดพรรณไม้

           - นักเรียนร้อยละ 100 ได้ลงมือปฏิบัติจริงในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

           - นักเรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่า ความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์พืช

 

 

7.2 ด้านคุณภาพ

           - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนผังพิกัดพรรณไม้

           - ผลงานนักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับการบูรณาการการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

           - นักเรียนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

8. สถานที่ดำเนินการ

           โรงเรียนชูวิชาราษฎร์

9. ระยะเวลาดำเนินการ

           เดือนมิถุนายน 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560

10. วิธีดำเนินการ         

ที่

กิจกรรม

วันดำเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  องค์ประกอบที่ 1

-การจัดทำแผนผังแสดงตำแหน่ง    พรรณไม้

1.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องหลักสูตรแกนกลางกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.2 เขียนคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชา ผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้

1.3 จัดทำแผนการเรียนรู้

1.4 จัดทำสื่อการเรียนรู้ ใบงาน/ใบความรู้

1.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยการปฏิบัติจริง

1.6 วัดผล  ประเมินผล

 

 

 

 

 

มิ.ย. 2559

 

มิ.ย. 2559

 

มิ.ย. 2559

มิ.ย. 2559

พ.ย. 2559 –ม.ค.2560

 

 

 

 

300 บาท  งบประมาณโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

นางจันทรี 

ชัยแก้ว

 

 

 

 

 

 

11. งบประมาณ

           รายละเอียดวัสดุที่จะจัดซื้อ

ที่

รายการ

จำนวนหน่วย

ราคา/หน่วย

รวมเป็นเงิน

งบบุคลากร

งบดำเนินการ

งบลงทุน

1

กระดาษ  A4

2 ริม

150

 

300

 

2

เชือกฟาง

2 ม้วน

100

 

200

 

รวม

 

500

 

          

12. ผู้รับผิดชอบงาน/ โครงการ

           นางจันทรี  ชัยแก้ว

การติดตามประเมินผล

           ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมและแหล่งข้อมูลอ้างอิง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนผังพิกัดพรรณไม้

           - นักเรียนมีทักษะในการเขียนคู่อันดับและกราฟ

           - นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

 

เสนอผู้อำนวยการ

ลงชื่อ............................................................ผู้เสนอโครงการ

                                (นางจันทรี  ชัยแก้ว)

 

ลงชื่อ............................................................หัวหน้ากลุ่มสาระ

โรงเรียนชูวิชาราษฎร์
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ