พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.     จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  มีความสุข  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.     จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.     พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4.     สร้างบรรยากาศที่ดี  เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

5.     สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมาใช้

6.     ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

 

 

 


เป้าหมาย

1.      นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.     ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.     ครูทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

4.     โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  เอื้อต่อการเรียนรู้

5.     ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

6.     โรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

กีฬาเด่น   เน้นการออม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         โรงเรียนส่งเสริมกีฬาและการออม